პროგრამის შესახებ

პროგრამის შესახებ ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა «კულტურა და კრეატიულობა»»

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა «კულტურა და კრეატიულობა» მიზნად ისახავს უზრუნველყოს კულტურის და შემოქმედებითი სექტორების მხარდაჭერა, და ასევე ხელი შეუწყოს სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელორუსში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში მდგრად ჰუმანიტარულ და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში ამ სექტორების წვლილის გაზრდას.

აღნიშნული მიზნის მიღწევისათვის საჭირო ღონისძიებები:

მეფინგი, ტრენინგები, ონლაინ კურსები, სასწავლო ტურები, პარტნიორობის ხელშეწყობის ღონისძიებები (მაგ: ბაზრობები), კულტურული ლიდერობის განვითარება, სამუშაო ჯგუფები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა, პრაქტიკული სახელმძღვანელოები, დარგობრივი ჯილდოები, კონტაქტების განვითარება და გამოცდილების გაზიარება ვებ-გვერდის, ფეისბუქის გვერდის და საინფორმაციო ბიულეტენის მეშვეობით და ა.შ.

რა სახის მხარდაჭერაა გათვალისწინებული პროგრამით

 • კვლევათა ჩატარება და მტკიცებულებების შეგროვების კვლევითი მექანიზმების პოლიტიკის განვითარება
 • კულტურის პოლიტიკის სფეროში რეფორმების მხარდაჭერა
 • კულტურის და კრეატიული სექტორის პოტენციალის გაძლიერება
 • საზოგადოებრივ და კერძო ორგანიზაციებს შორის, მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა
 • საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის ინფორმაციისა და შესაძლებლობების შექმნა
 • კულტურის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება
 • ცოდნისა და მოწინავე გამოცდილების გაზიარება

პროგრამის პრიორიტეტები

 • ერთიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება
 • ურთიერთსასარგებლო პარტნიორობა
 • კულტურის სფეროში ხელსაყრელი კლიმატის შექმნა
 • გამოცდილების აკუმულირება, სწავლება და მემკვიდრეობა
 • კრეატიული და კულტურული ინდუსტრიების პოტენციალის გაძლიერება
 • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების კულტურების, კულტურის სფეროს ლიდერების და ორგანიზაციების მეინსტრიმიზაცია, ‘ევროპულ კულტურულ სივრცეში’
 • კულტურა და კრიზისი

პროგრამის პრინციპებს

 • კონსულტაციები საერთო ხედვისა და სტრატეგიის განვითარების საკითხზე
 • შესაძლებლობების ჩართვა და გაძლიერება საერთო ფასეულობების საფუძველზე
 • შემოქმედება, ინოვაციები და ცვლილებები
 • ტოლერანტობა, პატივისცემა და შერიგება
 • პარტნიორობა, ორმხრივობა და წარმატების გაზიარება, მათ რიცხვში საჯარო და კერძო ორგანიზაციებსა და მონაწილეებს შორის.

პროგრამის ფარგლებში განიხილება შემდეგი თემები:

პროექტის ციკლის მართვა, კულტურული ლიდერობა, კულტურის სფეროში გამოკვლევები, სტატისტიკური გამოკვლევები, ადვოკატირება, ფანდრაიზინგი, აუდიტორიის გაფართოება, კულტურული ჟურნალისტიკა და კომუნიკაციის სფეროში პოტენციალის განვითარება.

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა რეგიონალური დანიშნულებისაა, ის მეტწილად ფოკუსირებული იქნება ყოველ ცალკეულ ქვეყანაზე. თითოეული ქვეყნისთვის დაინიშნება პროფესიონალური კოორდინატორი, როგორც ჩვენი მთავარი გუნდის ნაწილი.

პროგრამა გათვალისწინებულია სამი წლით - 2015-დან 2018-მდე. ბიუჯეტი შეადგენს 4.2 მილიონ ევროს. ტენდერის ჩატარების შედეგების საფუძველზე პროგრამის განსახორციელებლად ევროკავშირის მიერ შერჩეულ იქნა კონსორციუმი ბრიტანეთის საბჭოს ხელმძღვანელობით სოროს-მოლდოვა ფონდთან, პოლონეთის კულტურის ნაციონალურ ცენტრთან და გოეთეს ინსტიტუტთან პარტნიორობით.