content
საინფორმაციო ბიულეტენი
საინფორმაციო ბიულეტენი
 1. სტარტაპის სტადიაზე დაფინანსება ძირითადად ხდება:

  • პირადი დანაზოგებით

  • პირადი საკრედიტო ბარათებით

  • მეწარმის პირადი სესხებით

 1. ზრდის სტადიაზე, მას მერე, რაც კონცეფციამ უკვე გაამართლა და ბიზნესს დადებითი ფულადი ნაკადი აქვს, გაფართოების დაფინანსების ძირითადი წყაროებია:

 • კომერციული სესხები

 • კომერციული საკრედიტო ხაზი

 • სასაქონლო კრედიტი მომმარაგებლებისგან

 1. ზოგი ძირითადი რამ, რასაც ინვესტორი ეძებს სტარტაპებში, არის:

 • ძალიან კარგად შემუშავებული ბიზნესმოდელი, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს შემოსავალ-გასავლის წონასწორობის წერტილი და შემოსავლის ზრდა

 • დასრულებული და კარგად შემუშავებული ბიზნესგეგმა, რომელშიც ყველა ნაწილი თანმიმდევრულად არის წარმოდგენილი

 • მეწარმეები, რომლებიც ენთუზიაზმით და დიდი მოტივაციით ეკიდებიან თავიანთ ახალ წამოწყებას, და ამავე დროს, შეუძლიათ, მართონ და უხელმძღვანელონ მას ზრდის პირობებში

 • საჭირო დროის და ფულის რაოდენობა (ვალი ან აქცია)

 1. დამწყები ბიზნესის შესაძლო შიდა დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს:

 • მოგების ნაწილის ხელახლა ინვესტირება

 • აქტივების გაყიდვა, სტარტაპისას ყიდვის ნაცვლად იჯარით აღება და ახლის ნაცვლად ნახმარის ყიდვა

 • გარკვეულ საწყის პერიოდში ანაზღაურების აღების გადავადება (შეიძლება ოჯახის წევრების დახმარებაც, ვისთვისაც აგრეთვე შეიძლება ანაზღაურების გადავადება)

 1. ბანკები დამწყები ბიზნესისთვის კრედიტების გაცემისას ეყრდნობიან საყოველთაოდ მიღებულ შეფასების ჩარჩოს, რომელსაც „კრედიტის ხუთი C“ ეწოდება1 (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions):

 • ხასიათი: აფასებს მომხმარებლის მზადყოფნას და სურვილს, დროულად დაფაროს სესხი – „იცნობდე შენს კლიენტს“ კონცეფცია.

 • უნარი: ზომავს მთხოვნელის უნარს, სათანადო ვადებში დაფაროს სესხი.

 • კაპიტალი: კლიენტის წმინდა აქტივები. ეს უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს დიდი სესხებისას.

 • დამატებითი უზრუნველყოფა: ქონება, რომელსაც სესხის მიმღები სესხის გამცემს სთავაზობს სესხის უზრუნველსაყოფად.

 • პირობები: გარეშე ცვლადები, რომლებიც გავლენას იქონიებენ სესხის რისკიანობაზე, როგორიცაა ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური გარემო, სამთავრობო რეგულაციები, კონკურენცია ან ცვლილება ბანკის მიზნებში.

 1. სესხის მისაღებად ბანკებთან საქმის დაჭერისას გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • ბანკებს არ უყვართ რისკის გაწევა – მათ უნდათ, შეუფერხებლად მიიღონ თავისი სარგებელი, იმის მიუხედავად, თუ რამდენად კარგად (თუ ცუდად) მიდის თქვენი ბიზნესი.

 • აჩვენეთ ბანკს, რომ თქვენ რეალისტურად აფასებთ შემოსავლის პერსპექტივებს და არ იძლევით შეუსრულებად დაპირებებს.

 • ილაპარაკეთ ბანკის მენეჯერის „ენაზე“ – ანუ, ტერმინებით: წილები, უკუგება, მოგების მარჟა, ა.შ.

 • ჩამოიყალიბეთ კარგი საკრედიტო ისტორია პერსპექტიულ ბანკთან და, თუ ეს შესაძლებელია, პერსონალური კავშირი ბანკის მენეჯერთან.

 • მზად იყავით იმისთვის, რომ შესაძლენელია, ვერ მიიღოთ სესხი, და თქვენს ფინანსურ გეგმაში ჩართეთ თქვენი ბიზნესის სასტარტო დაფინანსების სხვა ალტერნატიული მეთოდები.

 1. ბიზნესანგელოზთან შეხვედრის წინ

 • ჩაატარეთ საჭირო კვლევა ყველაზე უფრო შესაფერისი ბიზნესანგელოზის მოსაძებნად. ამისთვის გამოიყენეთ შესაბამისი ქსელები, ინტერნეტძიება, ასოციაციები, ბიზნესკონსულტანტები და სხვა რესურსები.

 • გააანალიზეთ, ინდუსტრიის რა დარგში და რა ბიზნესში ხართ ჩართული, და შესაბამისად, როგორი უნდა იყოს პოტენციური ბიზნესანგელოზების მონაცემები.

 • სანამ ბიზნესანგელოზს მიმართავდეთ, შეაგროვეთ მასზე რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

 • კარგად მოემზადეთ წინასწარ: მზად გქონდეთ სამენეჯერო რეზიუმე და თქვენი ბიზნესგეგმის მოკლე და გრძელი ვერსიები.

 • კარგად ჩამოაყალიბეთ თქვენი ბიზნესმოდელი და მზად იყავით მის კარგად განსამარტად; არ დაგავიწყდეთ ზრდის პოტენციალის ჩვენებაც.

 • მოამზადეთ სარეკომენდაციო წერილები, იმ შემთხვევისთვის, თუ მოგთხოვეს. 

ვუამბოთ მეგობრებს