content
გარე ანალიზი
გარე ანალიზი (ან გარემოს ანალიზი) – ესაა იმ ცვლადი სამყაროს ობიექტური შეფასება, რომელშიც ორგანიზაციას უწევს მუშაობა და გამიზნულია „ადრეული გამაფრთხილებელი სისტემის“ შესაქმნელად, რომელიც გამოავლენს პოტენციურ საფრთხეებს და შესაძლებლობებს.

ნებისმიერი ბიზნესსტრატეგია უნდა ითვალისწინებდეს ყველა ამ გარე ძალას, რათა განსაზღვროს შესაძლებლობები და საფრთხეები და ორგანიზაციამ შეძლოს, თავისი შიდა ძლიერი მხარე შეუსაბამოს გარე შესაძლებლობებს და ამგვარად წარმატებისკენ გაიკვლიოს გზა. (ამაში SWOT ანალიზი გამოგადგებათ.) ყველა ამ გარე ძალის ამოსაცნობად ერთი-ორი აკრონიმი გვაქვს მომარჯვებული.

PEST ანალიზი (ან STEP ანალიზი) გთავაზობთ, ყველა რელევანტური გარე ძალა ოთხ – პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციოლოგიურ და ტექნოლოგიურ – რუბრიკად ჩამოწეროთ. ეს სასარგებლო რუბრიკებია; არ არის არსებითი, რომ ზოგი ფაქტორი შეიძლება ერთდროულად პოლიტიკურიც იყოს და ეკონომიკურიც (მაგ. გადასახადები და გაცვლის კურსი).

მაგრამ თუ გსურთ არა ოთხი, არამედ რვა მიმართულებით კვლევა, ICEDRIPS სია გამოიყენეთ:

ინოვაცია მოიცავს ახალ ტექნოლოგიებს და ინტერნეტს (რასაკვირველია), მაგრამ აგრეთვე სხვა, კონკრეტული ინდუსტრიისთვის სპეციფიკურ ინოვაციებსაც.

კონკურენტები. ესენი არიან არა მხოლოდ უშუალო კონკურენტები, არამედ საფრთხეებიც, რომლებიც მომდინარეობს შემცვლელი პროდუქტების, ბაზარზე ახლად შემოსულების, მომწოდებელთა ცვლადი შესაძლებლობების და მომხმარებელთა ცვლადი შესაძლებლობებისგან.

ეკონომიკური ფქტორები, როგორიცაა ინფლაცია, გაცვლის კურსები, ინდუსტრიის დაღმავლობა, მომხმარებელთა მიერ ხარჯვის შემცირება, ა.შ.

დემოგრაფია – ასაკის, გენდერის, გეოგრაფიული, სოციალური კლასების და ა.შ. და მათში მომხდარი ცვლილებების შესაბამისი სტატისტიკა.

რეგულაციური გარემო – ანუ კანონები, რეგულაციები, მოლაპარაკებები და შეთანხმებები.

ინფრასტრუქტურა, როგორიცაა სატელეკომუნიკაციო ქსელები, ტრანსპორტი, სახელმწიფო მომსახურებები და კომუნიკაციები.

პარტნიორები – სტრატეგიული მოკავშირეობა სხვა კომპანიებსა და ორგანიზაციებთან.

სოციალური ტენდენციები მოიცავს ტექნოლოგიის მიღებისთვის მზადყოფნას, დასვენების დროის გამოყენებას, ქცევის მანერას და ცვლად შეხედულებებს.

შენიშვნა: ზემოთ მოყვანილი ფაქტორები არ არის დალაგებული მნიშვნელოვნების მიხედვით, უბრალოდ, სია იოლად დასამახსოვრებელ აკრონიმს იძლევა.

ICEDRIPS-ის გამოყენების საუკეთესო ხერხია, სწრაფად ჩამოწეროთ ბევრი იდეა – შეიძლება, ჯგუფურადაც – თავიდან გაანალიზების და შედავების გარეშე. მოგვიანებით ისინი უნდა გაიცხრილოს და ბევრი უმნიშვნელოდან რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეირჩეს.

95:5 წესის მიხედვით, სავარაუდოდ, თქვენს ბიზნესზე მოქმედი პოზიტიური თუ ნეგატიური ეფექტების 95%-ი გამოწვეული იქნება შესაძლებლობათა და საფრთხეების მხოლოდ 5%-ით.

რადგან გარემო, რომელშიც საწარმო მუშაობს, მუდმივად იცვლება, გარე ანალიზი ხშირად უნდა განაახლოთ და იდეალურ შემთხვევაში უწყვეტად უნდა ტარდებოდეს. ამგვარად საწარმოს უფრო სწრაფად შეეძლება შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ამოცნობა.

ვუამბოთ მეგობრებს