content
Հավելյալ նյութեր
Հավելյալ նյութեր

Ծրագրի պաշտոնական կայք http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Ստեղծարար Եվրոպա մշակութային ծրագրի պաշտոնական կայք - https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en

Ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի ֆինանսավորման հնարավորություններ https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Մասնակցունակ երկրների ցանկ http://ec.europa.eu/culture/opportunities/documents/eligible-countries_en.pdf

Տարածման հարթակ - http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

Ծրագրի արդյունքների ամփոփաթերթ - http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/documents/creative-europe-projects_en.pdf

Ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի գրասենյակային ցանց http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm 

Եթե ցանկանում եք ձեռք բերել մասնակցի նույնականացման ծածկագիր /ՄՆԾ/http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Կիսվել ընկերների հետ