content
MÜHAZİRƏ 3. “Müasir mədəniyyət strategiyalarının başlıca mövzuları”
Heç bir mədəni strategiya başqa strategiyaların üzünün köçürülməsi ilə formalaşdırıla bilməz. Hər bir ölkə, şəhər, müəssisə və ya təşkilat öz strukturunu tapmalı, qarşısında duran çətin vəzifələri müəyyən etməli və həll yollarını tapmalıdır.

Bir qayda olaraq, əksər mədəni strategiyaların başlıca sahələrinə daxildir:

 • Mədəni məzmunun yaradılması, istehsalı, yayılması və qorunması/mühafizəsi – qaynar mədəni həyatı necə təmin etməli?
 • Məzmun və infrastruktur – mədəniyyət infrastrukturunun təmin edilməsi ilə onun insanlarla doldurulması və fəaliyyətlər arasında balansı necə qurmalı?
 • Mədəni-maarif müəssisələri və qeyri-hökumət sektorunun rolu  – çiçəklənən özəl sektor və müstəqil fəaliyyətlər üçün şərait yaradılarkən milli institutları necə dəstəkləməli?
 • Əmək haqları və sosial təminatlar– mədəniyyət sahəsinin peşəkarlarının işləmək fürsətinin olduğundan və xidmətlərinin dəyərləndirildiyindən necə əmin olmalı?
 • Mədəniyyətin maliyyələşdirilməsi mexanizmləri – mədəniyyət sahəsini necə maliyyələşdirməli və dövlət maliyyəsi ilə yanaşı maliyyələşdirmə mənbələrini necə müxtəlifləşdirməli?
 • Qanunvericilik bazası (həm konkret olaraq mədəniyyətə aid, həm də ümumi qanun və qaydalar) – mədəniyyətin inkişafını yardımçı hüquq mühitinin yaradılması vasitəsilə necə dəstəkləmək olar?
 • Milli, regional, yerli və özəl sektor səviyyələri arasında əlaqə  – mədəni inkişaf dövləti və özəl sektoru təmsil edən, milli və yerli maraqlı tərəflər arasında necə koordinasiya edilməlidir?

Ümumi məsələlərdən əlavə, bütün dünyada müasir mədəniyyət strategiyaları bir sıra başqa həlledici əhəmiyyətli məsələlərə toxunurlar:

 • Mədəni müxtəliflik və mədəni təzahürlərin müxtəlifliyi;
 • Mədəniyyətə çıxış (mədəniyyət fəaliyyətində iştirak, əlverişsiz şəraitdə yaşayan qruplar, ucqar ərazilər, hər kəs üçün bərabər çıxış imkanı və s. );
 • Mədəniyyət təhsili (həm uşaq və gənclərin mədəniyyətə çıxışı, həm də mədəniyyət sahəsində ali təhsil);
 • Mədəniyyət və yaradıcılıq sahələri (xəritənin hazırlanması, məlumatlılığın artırılması, mədəniyyət sahəsində sahibkarlıq, innovasiya və texnologiya, yaradıcılıq inkubatorları, potensialın yüksəldilməsi və s.);
 • Əqli mülkiyyət hüquqları, piratçılığa qarşı mübarizə;
 • Maliyyələşdirməyə çıxış və maliyyə mənbələrinin müxtəlifliyi (özəl maliyyələşdirmə, Avropa maliyyələşdirməsi, sərhədlərarası maliyyələşdirmə,  kreditləşdirmə proqramları, zaminlər, investorlar, vergilər və s.);
 • Mədəniyyət və davamlı inkişaf, təhsil, regional inkişaf, turizm, iqtisadiyyat, innovasiya, ölkə brendinqi, sosial innovasiya və s. daxil olmaqla,  digər siyasət sahələrində mədəniyyətin ön plana çəkilməsi (kəsişən və yanaşı təsirlər);
 • Mədəniyyət və şəhər mühitinin bərpası və yaşayış mühitinin keyfiyyəti,
 • Rəqəmsal mədəniyyət (mədəni irsin rəqəmsallaşdırılması, mədəniyyətdə yeni texnologiyalar);
 • Mədəniyyət və yaradıcılığın idxalı və beynəlmiləlləşdirmə, mədəniyyət diplomatiyası;
 • ·      Yaxşı mədəniyyət idarəetməsi (şəffaflıq, qanunun aliliyi, iştirak, hesabatlılıq, plüralizm).
Dostlara bildirmək