content
Strateji Planlaşdırma ilə bağlı 20 əsas fakt
Strateji Planlaşdırma ilə bağlı 20 əsas fakt
 1. Baxış və ya Strateji Baxış mədəniyyət müəssisəsinin gələcəyi üçün təşəbbüslər nümayiş etdirir. Sözügedən Baxış (və ya "Strateji Baxış") sanki gələcək haqqında qurulan "xəyal"a, sözlərlə boyanmış və insanların həm qəlbinə, həm də beyninə xitab etməklə onları ruhlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuş rəsmə bənzəyir.
 2. Ortaq Baxış. Təşkilatda hər kəsin bu baxışı paylaşması olduqca önəmlidir. Bu hal olduqca fərqli və bir-birini qarşılıqlı şəkildə tamamlayan bacarıqlara sahib olsalar da, təşkilat üçün eyni Baxışa malik olmaları zəruri hesab olunan ali rəhbərlik üçün xüsusilə xasdır.

 1. Liderlik və Baxış. Liderin əsas vəzifələrindən biri Baxışı dəqiq ifadə etmək və əsaslandırmaq, eləcə də təşkilatda hər kəsin sözügedən Baxış istiqamətində çalışması üçün onları ruhlandırmaqdır.

 1. Uğur. Hər bir insan və təşkilat uğur qazanmaq istəyir. Bununla yanaşı, "Uğur" anlayışını müxtəlif üsullarla müəyyən etmək olar. Bu səbəbdən, müəssisənin "Uğur" anlayışını öz nöqteyi-nəzəri baxımından aydın şəkildə müəyyən etməsi olduqca əhəmiyyətlidir.

 1. Daxili Mühitin Təhlili. Bu, müəssisənin obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi, daha dəqiq desək, "real vəziyyətin yoxlanılması"dır.

 1. PRIMEFACT Yoxlama Siyahısı. Bu yoxlama siyahısı müəssisənin 9 aspektini nəzərdən keçirməklə, Daxili Mühitin sistematik Təhlilini həyata keçirməyə kömək edir:
  İnsanlar; Nüfuz; Əqli Mülkiyyət; Bazar haqqında Məlumat; İdeallar; Maliyyə; Çeviklik; Həmkarlar və İstedadlar.

 1. Güclü və Zəif Tərəflər. Daxili Mühitin Təhlili təşkilatın Güclü və Zəif Tərəflərinin müəyyən olunması ilə nəticələnir. Onları rəqiblər ilə əlaqədar olaraq, qiymətləndirmək daha səmərəlidir – Rəqabət Üstünlüyünə nəzər salın.

 1. Güclü və Zəif Tərəflərdən fərqli olaraq, Xüsusiyyətlər. Daxili Mühitin Təhlili zamanı yalnızca "faktlar" və ya "xüsusiyyətlər"in müəyyənləşdirilməsi təşkilatın müxtəlif elementlərinin "Güclü" və "Zəif" Tərəflər olduğu barədə dərhal qərar verməklə müqayisədə, daha faydalıdır. Çünki xüsusiyyət (məsələn, "beynəlxalq", "kiçik ölçülü", "güclü maliyyə imkanı") bir konteksdə güclü, digərində isə zəif tərəf qismində çıxış edə bilər. Bu halda başlıca məqsəd təşkilatın Xüsusiyyətlərinin Güclü Tərəflərə çevrildiyi bazarları və vəziyyətləri tapmaqdır.

 1. Xarici Mühitin Təhlili. Hazırkı təhlil təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi dəyişən dünyanın obyektiv və hərtərəfli şəkildə qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Xarici mühit dedikdə, təşkilatın nəzarətindən kənarda qalan qüvvələr və dəyişikliklər nəzərdə tutulur.

 1. STEP (PEST) Təhlili. Bu akronim Xarici Mühitin Təhlili həyata keçirilən zaman 4 istiqamətin nəzərdən keçirildiyini göstərir. Siyasi, İqtisadi, Sosial və Texnoloji tendensiyalar və qüvvələr qiymətləndirilməlidir.

 1. İRİDHİTS (ICEDRIPS) Təhlili. Xüsusi olaraq, yaradıcılıq və mədəniyyət müəssisələri üçün nəzərdə tutulmuşdur, STEP Təhlili ilə müqayisədə, daha geniş və əhatəlidir. O, Xarici Mühitin Təhlili həyata keçirilən zaman 8 istiqamətin nəzərdən keçirildiyini göstərir. İnnovasiyalar, Rəqiblər, İqtisadiyyat, Demoqrafiya, Qanun və normalar, İnfrastruktur, Tərəfdaşlar və Sosial tendensiyalar qiymətləndirilməlidir.

 1. İmkanlar və Təhlükələr. STEP və ya İRİDHİTS təhlilindən istifadə olunmaqla, həyata keçirilən Xarici Mühitin Təhlili xarici mühitdə hər bir təşkilat üçün meydana gələn müəyyən İmkanlar və Təhlükələrin müəyyən edilməsi ilə nəticələnir.

 1. SWOT (GZİT) təhlil. O, müəssisə üçün Daxili və Xarici Mühitin Təhlili nəticəsində əldə olunmuş Daxili Güclü və Zəif Tərəflərin, Xarici İmkanlar və Təhlükələrin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.

 1. Strateji Planlaşdırma müəssisənin daxili Güclü Tərəflərinin xarici İmkanlar ilə birləşdirilməsinə istiqamətlənir.

 1. Rəqabət Üstünlüyü. Güclü və Zəif Tərəflər, İmkanlar və Təhlükələr rəqiblər kontekstində qiymətləndirilməlidir. Müəssisə müəyyən xüsusiyyət baxımından güclü olduğu təqdirdə, rəqibləri ondan daha güclü olarsa, bu zaman onun güclü tərəfi müvafiq zəif tərəfə çevrilə bilər. Eynilə, müəssisənin rəqibləri ondan daha zəif olduqları təqdirdə, onun Zəif Tərəfi müvafiq Güclü Tərəfə çevrilə bilər. İmkanlar və Təhlükələr də eyni üsulla qiymətləndirilə bilər. Beləliklə, müvafiq Güclü və Zəif Tərəflərin, müvafiq İmkan və Təhlükələrin müəyyən edilməsinə zərurət vardır.

 1. Strateji Marketinq. Operativ Marketinqdən (yaxud Marketinqin Kommunikasiya sistemi) fərqli olaraq, Strateji Marketinq ilk növbədə daha əhəmiyyətli məsələyə - müəssisənin ətrafındakı bazarlara nəzər salır. Bu isə öz növbəsində hansı bazarlarda xidmət göstərmək, hansı bazarlardan isə şüurlu olaraq uzaq durmaq barədə və təşkilatın Missiyası və Rəqabət Üstünlüyü əsasında Strateji Marketinq qərarlarının qəbul edilməsi ilə nəticələnir.

 1. Biznes Strategiyası. Bu, müəssisəni hal-hazırda olduğu pillədən olmaq istədiyi pilləyə daşımaq üçün hazırlanan "kompleks inkişaf planı" - onun Baxışıdır. Burada SWOT (GZİT) təhlili nəticəsində əldə olunan məlumatlardan istifadə edilməli və onun Rəqabət Üstünlüyü və Strateji Marketinq Qərarları nəzərə alınmalıdır.

 1. İştirak. Ən ideal halda, müəssisədə çalışan hər bir şəxs müəyyən mənada strateji planlaşdırmaya cəlb olunmalıdır. Bu yolla hər kəs strateji planın həyata keçirilməsinə töhfə verir və onu öz mülkiyyəti hesab edir.

 2. Biznes Düsturu yaradıcılıq müəssisəsinin əsas biznes modeli ilə - müəssisənin Rəqabət Üstünlüyündən istifadə etməklə və Strateji Marketinq əsasında müəyyən bazarları seçməklə (və ya imtina etməklə) rəqabət mühitində öz Baxışına nail olmaq forması ilə əlaqəlidir. Real Biznes Düsturu işlənib hazırlandıqdan sonra onu tam Biznes Plan formasında genişləndirmək mümkündür.

 3. Biznes Plan və ya İnkişaf Planı müəssisənin Biznes Düsturuna əsaslanan strateji planlaşdırma prosesinin nəticəsidir. Biznes Plan müəssisənin qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatması və Baxışa nail olması üçün yerinə yetirməli işləri dəqiq və ətraflı şəkildə izah edən sənəddir.

Dostlara bildirmək